fbpx
+32 (0)486.631.971 verkooppunt@beetasty.be

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1.  Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten. Door te bestellen of een beroep te doen op onze diensten, bevestigt de klant automatisch dat hij op de hoogte is van en instemt met onze algemene voorwaarden, en doet hij afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.
Elke afwijking van deze clausule dient schriftelijk te gebeuren en door ons uitdrukkelijk te worden goedgekeurd.

2. De overeengekomen leveringstermijn is uitsluitend geldig voor voorradige goederen.

3. De verkoper behoudt zich het recht voor om gedeeltelijk te leveren.

4. De transport- en expreszendingskosten zijn altijd ten laste van de koper.

5. Klachten over onze leveringen en/of diensten zijn alleen ontvankelijk wanneer ze schriftelijk worden geformuleerd en verzonden door middel van een aangetekend schrijven, binnen een termijn van 8 dagen vanaf de levering van het goed en/of de verlening van de diensten voor de verkoop in de winkel, en van twee dagen na ontvangst van de goederen voor de verkoop via onze website.
Zodra die termijn is verstreken, worden onze leveringen en/of diensten als definitief goedgekeurd beschouwd, waardoor latere klachten niet meer mogelijk zijn.

7. Behoudens andersluidende contractuele bepalingen dienen de facturen contant te worden betaald bij de levering van de goederen en/of de verlening van de diensten.
De ontvangst van de facturen geldt als ingebrekestelling in de vereiste vorm. Wanneer ze niet zijn betaald op de vervaldag, zullen ze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente dragen tegen een rentevoet van 1% per maand, vanaf de vervaldag tot de dag van de volledige betaling. Bij wijze van forfaitaire schadevergoeding zullen ze van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met een percentage van 15%, nog afgezien van de werkelijk geleden schade en met een minimum van € 150.

Als de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, zal dat worden bestraft volgens de regels van het gemene recht.

8. Als de koper zijn financiële verplichtingen niet nakomt, kunnen wij alle verdere leveringen doen afhangen van de volledige en voorafgaande betaling van de prijs.
Betwistingen van facturen moeten binnen de acht dagen vanaf de verzending van de factuur, op straffe van verval, door middel van een gemotiveerd aangetekend schrijven worden verzonden.
De koper kan een klacht evenwel niet als voorwendsel aangrijpen om de betaling van een factuur uit te stellen.

9. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek behouden wij de volle eigendom van de goederen tot de prijs, de bijkomende kosten en de onkosten volledig zijn betaald.
Wij raden u aan om geen goederen terug te zenden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

10. De wettelijke garantie bedraagt 2 jaar. Wat voedingsmiddelen betreft, bepaalt artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek het volgende: “Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is.”

11. Materiaal dat de klant 1 jaar na de facturatiedatum of de bezorging van de prijsopgave nog niet heeft opgehaald, zal als opgegeven worden beschouwd.

12. De rechten en plichten van de partijen die voortvloeien uit een activiteit waarop deze algemene verkoopvoorwaarden betrekking hebben, worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Alle geschillen zullen onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het arrondissement Dinant vallen.

ODR
https://webgate.ec.europa.eu/odr/ 

Data protection
Beetasty, Owner: Damien Babilon (Registered business address: Belgium), processes personal data only to the extent strictly necessary for the operation of this website. All details in the privacy policy.
Data protection
Beetasty, Owner: Damien Babilon (Registered business address: Belgium), processes personal data only to the extent strictly necessary for the operation of this website. All details in the privacy policy.